مقاله اطلاعات متا UPML

مقاله اطلاعات متا UPML
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 35

حجم فایل (به کیلوبایت) : 16

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

اطلاعات متاUPML

چكیده

روش های حل مسأله، طرح های قابل مصرف مجدد و عوامل اجرای بخش علی و معلولی سفیهای علمی را فراهم می كند. در زمینهIBPOW، مرحله اول ما زبان توصیف روش حل مسأله یكسان (UPML) را توسعه دادیم و به توصیف و عملكرد چنین طرح‌‌ها و عواملی برای ساده تر شدن مصرف نیمه اتومات و پذیرش آنها كمك كردیم. این گزارش بیانگر دومین توجه هستی شناسی- متارUPML است. همچنین سینكت‌های شبكه  UPMLو ارزیابی روش های احتمالی برای ارائه زبان مناسب مدل سازی و تغییرات هستی شناسی،oll به عنوان یك اصل پایه درUPML را فراهم می كند.

1- مقدمه

هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه های هوشی است كه توانایی تشكیل سیستم های علمی را از عوامل قابل مصرف در شبكه گسترده جهانی دارند.IBPOW، تحقیقی در زمینه پایگاه های اطلاعاتی متفاوت، تكنولوژی شبكه و عملكرد داخلی آن با تكنولوژی سیستم علمی با نام هستی شناسی و روش های حل مسأله انجام داده است. سیستم های علمی، سیستم های كامپیوتری هستند كه به بررسی مسائل پیچیده، با كمك علم پرداخته‌اند. ممكن است علم و دانش توسط انسان ها یا به شكل اتومات و با استفاده از تكنیك های آموزشی، مقایسه ای و استقرایی كسب شود. دانش، عمدتاً اخباری است به جای این كه با استفاده از لگاریتم های پیچیده رمزگذاری شود و از این لگاریتم های مربوط جهت حل مسائل با كمك این دانش استفاده می شود. علیرغم اهمیت آشكار و دانش مربوط به پویایی فرایند حل مسأله،KBSها معمولاً این دانش را نادیده می گیرند. Clorag سال1983، چندین مثال ارائه كرد كه مهندسین علوم مختلف اساساً دانش كنترلی را با قوانین منظم تولید و اجرای این قوانین به همراه موتور فعال عمومی و ارائه رفتارهای فعال مورد نظر كدگذاری كرده اند. آشكار ساختن این دانش و منظور كردن آن به عنوان بخشی مهمی از دانشك كلی در سیستم علمی، دلیل منطقی است كه روش های حل مسأله را ایجاد می كند.